Saltar a continguts

Oficina Sant Cugat Sostenible

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Altres Notícies

11/12/2007
Oberta la línia de Subvencions de l'ICAEN per a la renovació del parc de vehicles tipus turisme amb criteris d'estalvi i eficiència energètica

L'Institut Català d'Energia habilita una línia de subvencions per a la renovació del parc de vehicles tipus turisme amb criteris d'estalvi i eficiència energètica i per a l'impuls de la diversificació energètica del sector transport.

El 7 de desembre de 2007 ha estat publicada al DOGC l'ORDRE ECF/451/2007, de 26 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a l'any 2007, per a la concessió de les subvencions en règim reglat per a la renovació del parc de vehicles tipus turisme amb criteris d'estalvi i eficiència energètica i per a l'impuls de la diversificació energètica del sector transport.


El termini de presentació de les sol·licituds s'inicia l'endemà de la data de publicació d'aquesta l'Ordre al DOGC, i finalitzarà el 27 de desembre de 2007. La compra de vehicles subvencionats i pels que es presentarà sol·licitud abans del 27 de desembre de 2007 haurà de ser efectiva en el període comprès entre el 15 d?octubre de 2007 i el 30 d?abril de 2008.


Vehicles que són objecte dels ajuts

L'ordre determina dos grups de vehicles: els que promouen la diversificació energètica i els que milloren l'eficiència energètica del sector transport.

Pel que fa a vehicles que utilitzen combustibles diferents a la gasolina i gasoil, seran objecte dels ajuts els següents:

1. Vehicles de propulsió elèctrica.

2. Vehicles alimentats amb hidrogen o mitjançant pila de combustible.

3. Vehicles de propulsió híbrida electricitat/gasolina amb un motor tèrmic i un motor elèctric amb emissions inferiors a 120 g/km de CO2.

4. Vehicles bifuel alimentats per gas natural i gasolina. També s?admetran trifuels on el tercer combustible serà el bioetanol.

5. Vehicles bifuel alimentats per gasos liquats del petroli i gasolina. També s?admetran trifuels on el tercer combustible serà el bioetanol.

Pel que fa a la millora de l?eficiència energètica del parc de vehicles, aquesta ordre tindrà per objecte:

6. Els vehicles tipus turisme de classificació energètica classe A i amb emissions de CO2 iguals o inferiors a un llindar que s?estableix en funció dels usos habituals del vehicle i del tipus de sol·licitant. Es definiran tres subcategories que queden detallades en l?apartat 5.2 classificació 6.

Sense cap excepció, tots aquells vehicles que portin gasoil com a carburant hauran de portar incorporat un filtre antipartícules.

Quantia màxima dels ajuts a percebre per tipus de vehicle

L'ajut a percebre es determina en funció del tipus de vehicle a subvencionar.
Vehicles turisme de propulsió híbrida (sempre que tinguin capacitat de tracció elèctrica al 100% per mitjà de bateries) i amb emissions inferiors a 120 g/km de CO2: 2000? .
Vehicles turisme bifuel o trifuel on un dels combustibles d'alimentació sigui GNC o el GLP i es disposin de les garanties de fàbrica/marca: 2000? .
Vehicles eficients classe energètica A i amb limitació d'emissions de CO2 (veure ordre): 1000 ?.


Beneficiaris


Es poden acollir als ajuts d'aquesta Ordre, les Societats i empresaris individuals i professionals que desenvolupin un tipus d'activitat que de les que es detallen a continuació:


Transport urbà de petita paqueteria i missatgeria.
Transport urbà per motius comercials. Aquests beneficiaris només seran objecte de l?ordre si la sol·licitud fa referència a un vehicle elèctric o d'hidrogen.
Ensenyança de la conducció de vehicles tipus turisme.
Metges i personal d'assistència mèdica domiciliària.
Prestació de servei de taxi
Instal·lació, manteniment i reparació domiciliària

També són objecte de l'ordre els següents ens:


centres sanitaris públics,
universitats públiques,
consorcis,
institucions sense ànim de lucre i
altres ens públics de la Generalitat de Catalunya

Com es tramita la sol·licitud


El beneficiari de l'ajut serà l'encarregat de tramitar la sol·licitud. Les sol·licituds han d'anar adreçades a la directora de l'Institut Català d'Energia i s'han de formalitzar en l'imprès normalitzat (sol·licitud) que trobareu a l'apartat de descàrregues.

Caldrà presentar una sol·licitud per a cada vehicle per al que es vulgui demanar l'ajut. En tot cas però, caldrà indicar el nombre total de vehicles que un mateix sol·licitant demanarà ajuts en cada una de les sol·licituds presentades. Per a cadascun dels vehicles s'haurà de presentar tota la documentació tècnica d'especificacions del vehicle, econòmica, consums i emissions que es demana.Descarregables


Ordre ECF/451/2007, de 26 de novembre.
Full de classificació energètica, consums i emissions del vehicle.
Formulari de sol·licitud.


Enllaç: ICAEN: Subvencions  
© Oficina Sant Cugat Sostenible - 08172 - Sant Cugat del Vallès - Tel. 900 103 146