Saltar a continguts

Oficina Sant Cugat Sostenible

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Dia Mundial de l'Aigua

Imatge de complement
SISTEMES D'ESTALVI D'AIGUA

Els sistemes d’estalvi d’aigua són tots aquells mecanismes i instal•lacions que garanteixin un estalvi eficient del consum d’aigua, així com una reutilització d’aquesta per a una utilitat diferent. Tenim diversos sistemes com:
- Reguladors de pressió. Són sistemes instal•lats per tal d’evitar una sobrepressió i garanteixi una determinada pressió.
- Airejadors a les aixetes i dutxes. Són dispositius estalviadors que es poden incorporar al mecanisme d’aixetes, de manera que permeten un estalvi important del consum d’aigua. Generalment, instal•lar-los no presenta gaires dificultats. Són dispositius que barregen aire amb aigua, fins i tot quan la pressió és baixa, i les gotes d’aigua surten en forma de perles. Substitueixen els filtres habituals de les aixetes i eviten la sensació de pèrdua de cabal.
- Captadors d’aigües pluvials. La pluja és un recurs natural al nostre abast que ens permet disposar d’una reserva d’aigua d’una qualitat òptima per destinar al reg de jardins, horts i altres espais. Per tal de conèixer el volum d’aigua que podem arribar a captar haurem de tenir en compte la precipitació del nostre municipi i la superfície de coberta de què disposem. Un cop coneguem aquestes dades bàsiques, hem de saber quina quantitat d’aigua mensual necessita el nostre jardí. A partir d’aquestes dades, podem dissenyar en nostre sistema de captació d’aigües pluvials.
- Reutilització de l’aigua sobrant de piscines. Les piscines han de renovar contínuament l’aigua del vas per recirculació o per incorporació d’aigua de xarxa. Si no hi ha recirculació total, part de l’aigua es pot perdre o no ser aprofitable u no es pot reutilitzar. Destí per a les aigües reutilitzades: Aquesta valoració ha de tenir molt en compte quin ús hi volem donar. Per tant, cal tenir present la necessitat d’aigua per al reg o la neteja i el volum que hi disposem per tal que aquest estalvi també quedi compensat amb la instal•lació. Principalment, però, cal tenir clara la importància de fer un ús racional d’aquesta aigua i evitar abocaments innecessaris.
     * Reg: L’aigua procedent de la piscina haurà de passar un procés de decloració, per tal de no cremar la vegetació. A més a més, qualsevol tipus d’aigua no ha de sobrepassar els límits d’abocament permesos a la xarxa de sanejament.
     * Neteja d’interiors i d’exteriors i alimentació de les cisternes dels inodors l’aigua procedent de les piscines s’ha de filtrar abans de fer-la servir.
- Reutilització d’aigües grises. Els sistemes de reutilització d’aigües grises consisteixen en la recollida de les aigües procedents de dutxes i banyeres per alimentar les cisternes dels vàters. A partir d’aquest principi bàsic s’han desenvolupat diferents models que s’adapten a qualsevol tipus d’edifici, des d’habitatges fins a complexos esportius. L’estalvi que es pot aconseguir és del 35 al 45% del consum domèstic habitual.
- Mecanismes d’estalvi a les cisternes de vàter. La cisterna de l’inodor és un dels punts de més consum de la llar. Per reduir el consum es pot reduir la capacitat de la cisterna del vàter mitjançant una ampolla omplerta dins de la cisterna o amb un dispositiu com el d’interruptor de descàrrega (permet la interrupció del buidatge de manera voluntària quan polsem per segona vegada o abaixem el tirador) o un dispositiu amb control de volum de descàrrega (doble polsador).
 

© Oficina Sant Cugat Sostenible - 08172 - Sant Cugat del Vallès - Tel. 900 103 146