Saltar a continguts

Oficina Sant Cugat Sostenible

Navegació

Menú principal

Altres Notícies

15/09/2011
La Generalitat invertirà 296 milions d'euros per reduir la factura energètica
Imatge de complement

Segons la notícia publicada el 31 d'agost al Sostenible.cat el Govern ha aprovat avui el Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya 2011-2014, que té com a objectiu reduir el consum d'energia, augmentar l'eficiència energètica i disminuir la factura energètica de l'administració catalana. El programa, que afectarà totes les dependències del Govern de la Generalitat i del sector públic, preveu aconseguir l'any 2014 un descens del 12% en el consum d'energia i del 4,4% en la factura energètica. L'estalvi es multiplicarà per quatre en l'horitzó 2020-2026. La despesa energètica de la Generalitat ascendeix a 1.000 GWh l'any, que suposen una factura propera als 100 milions d'euros. La seva reducció s'emmarca tant en el context actual d'austeritat pressupostària com en el del nou Pla de l'Energia i del Canvi Climàtic 2012-2020, que tindrà com un dels seus eixos bàsics l'estalvi i l'eficiència energètica.

En total es preveu un estalvi net - menys l'amortització de les inversions- de 114 milions d'euros en la factura energètica final en el període 2011-2026.

Identificar ineficiències i invertir
El Pla aprovat s'estructura en dues fases d'actuació. En una primera, es revisaran les condicions dels subministraments d'energia als centres de consum de la Generalitat i es farà un seguiment de la facturació durant 12 mesos. La intenció és detectar les ineficiències en la contractació d'energia i la implantació d'hàbits i pràctiques més eficients en el consum. Amb aquesta finalitat, l'Institut Català d'Energia (ICAEN), l'entitat responsable de desenvolupar el pla, farà un seguiment de tota la informació energètica dels diferents edificis i equipaments del Govern.

En una segona fase es farà el disseny i l'execució d'un programa d'inversions per a la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica. Inicialment, es posaran en marxa programes de sensibilització dels empleats públics i de formació per als gestors dels edificis, es realitzaran les accions necessàries per detallar i monitoritzar el consum de cada centre i s'establiran requisits per a la compra pública.

En el termini d'un any, es realitzaran les inversions en equips i actuacions de gestió d'energia a tots els centres del sector públic. A partir de les dades obtingudes s'establiran les mesures que cal executar en cada edifici o equipament i es procedirà a estudiar-ne la viabilitat. Totes les inversions que s'identifiquin amb un retorn inferior als vuit anys s'hauran d'executar de manera obligatòria.

Aquestes actuacions es canalitzaran preferentment a través d'empreses de serveis energètics (ESE), és a dir, companyies especialitzades l'activitat de les quals consisteix a obtenir estalvis d'energia per a tercers, a partir del qual financen les seves inversions i obtenen benefici. A través d'aquesta pràctica de col·laboració público-privada, la Generalitat reduirà la seva factura energètica mitjançant la minimització de la inversió directa i, al mateix temps, permetrà consolidar un sector d'activitat emergent i d'alt valor afegit. Un cop s'hagin identificat les actuacions a realitzar, s'estructuraran en diferents lots i s'adjudicaran a través de licitació pública.

Inversions per valor de 296 milions d'euros
Les inversions associades al Pla ascendeixen a 296 milions d'euros. Comprenen, d'una banda, les actuacions de sensibilització i formació, que aniran a càrrec de la Generalitat i que suposaran una inversió d'1,25 milions d'euros, i, de l'altra, les obres i actuacions de millora de les instal·lacions, que aniran per compte de les ESE. Aquestes actuacions, que es formalitzen mitjançant un contracte, tenen un període mig de retorn d'entre 8 i 10 anys.

En conjunt, l'aplicació de les bones pràctiques i de millores en la contractació d'energia i l'execució de les actuacions de les ESE generaran un estalvi de 419,75 milions d'euros en la factura energètica final en el període 2011-2026. D'aquests, 114,93 seran reducció de la despesa corrent per als comptes públics i la resta es dedicaran amortitzar les inversions de les ESE.

© Oficina Sant Cugat Sostenible - Plaça Barcelona, 15 - 08172 - Sant Cugat del Vallès - Tel. 900 103 146